Cảm ơn bạn {{dataInfo.name}}
đã đăng kí cuộc thi {{ infos.event_name }}.
Vui lòng lưu lại thông tin đăng nhập dưới đây. Thông tin này cũng được gửi tới bạn qua email và số điện thoại đã đăng ký.
 - Số báo danh/Tên đăng nhập: {{dataInfo.code}}
 - Mật khẩu: {{dataInfo.password}}
 - Ngày thi: {{infos.step_time}}
 - Ca thi: {{infos.shift_name}}
Hotline hỗ trợ:
 - Miền nam: 0901 456 913
 - Miền bắc: 0987 680 402